Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, poučení subjektů osobních údajů pro členy

Tanečního studia MOVING WORLD provozovaného Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, fyzickou osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku (dále jen Studio)

ve smyslu čl. 13 a 14  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení)

 1. Kdo je správce osobních údajů?
  Ing. Kateřina Hajičova, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku jako  provozovatel Tanečního studia MOVING WORLD (dále také jen „ Studio“) jako správce  informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 13 a čl. 14  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých členů či dalších osob (dále také jen společně „subjekty údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR a prováděcími interními předpisy Studia, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.
 2. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme, právní základ zpracování?
  Údaje, které budeme zpracovávat zahrnují  údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu,  údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, tj.  údaje uvedené ve smlouvě či objednávce, a dále údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti resp. oprávněných zájmů. Jedná se identifikační údaje (jméno a příjmení), adresní údaje (adresa bydliště či trvalého pobytu), kontaktní údaje (telefon, email), popisné údaje ( datum narození) a podobiznu (členská karta).
  Nezpracováváme žádné zvláštní (citlivé) osobní údaje.
 3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
  Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte).
 4. K jakým účelům ty to údaje zpracováváme ?
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních a zákonných povinností, oprávněných zájmů správce, nabídky produktů a služeb Studia a spolupracujících třetích osob či poptávky produktů a služeb pro Studio Činnosti spadající pod tento účel (tj. zasílání nabídek či poptávek) zahrnují zejména marketingové zpracování, profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby Vaše údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Oprávněným zájmem správce je v tomto případě zejména evidence subjektů pro navazující marketingové vyhodnocení  a využití ze strany správce. Podobizna může být správcem užita rovněž k reportážním a propagačním účelům v souvislosti s předmětnou akcí (web, facebook, instagram), a to i prostřednictvím lektorů.
 5. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?
  Zpracování Vašich osobních údajů muže být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech Studia.
 6. Komu osobní údaje předáváme?
  Vaše osobní údaje nepředáváme jiným správcům (tj. osobám, které by dále samy Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) mimo Studio a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, auditorům apod.). Vaše osobní údaje nebudou předávány do žádné třetí země. Výjimku tvoří sdělení vašeho jména + příjmení lektorům z důvodu možného žádoucího kontaktu mezi účastníkem a lektorem.
 7. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
  Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem či dodavatelem nestanete, bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas. 
 8. Jak můžete svůj souhlas odvolat?
  Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se  Studiem a na využívání našich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný či nezbytný z podstaty tohoto vztahu. Souhlas můžete odvolat osobně v provozovně Studia nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.
 9. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?
  Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Jak nás můžete kontaktovat?
  V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů naším Studiem se na nás můžete obracet  e-mailem na adrese : recepce‌‌M‌‌movingworld.cz případně poštou zaslanou na adresu provozovny Studia  Moving World, Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 1.11.2019.