Moving World Club

Uzavřením Dohody o poskytování služeb a členství ve studiu MOVING WORLD se stáváte bezplatně členem Moving World Clubu – tanečního studia provozovávaného provozovatelem tanečního studia Moving World Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, fyzickou osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku Společně s registrací získáváte i kasičku, což je virtuální konto. Platnost členství Moving World Clubu je nutné minimálně po dobu čerpání jakékoli akce studia. Členstvím Moving World Clubu nevzniká povinnost navštěvovat akce studia. Můžete pouze využívat bonusy ve formě cashback, více v sekci „Cashback, slevy a bonusy“. Díky členství Vám budou zasílány novinky, nabídky a zajímavosti nejen studia, ale i kavárny.

Nahrazování zameškaných lekcí

V případě zameškané lekce během trvání pravidelného kurzu, který je uhrazený v plné výši, si můžete nahradit až tři lekce v jiném paralelně probíhajícím pravidelném kurzu (vyjma otevřených lekcí, seminářů, workshopů, letních škol apod.). Po skončení kurzu však není nahrazení lekcí bohužel již možné. Za zameškané lekce nelze ani vrátit peníze nebo je odečítat z jiného kurzovného. Nahradit si můžete zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen. Nahrazování zameškaných lekcí z letních škol není možné. Na náhradě zameškané lekce je nutné se předem domluvit telefonicky, emailem nebo osobně na recepci studia.

Provozní řád

Přihlášením na jakoukoli jednorázovou lekci (Open Class), kurz, workshop, seminář, prezentaci či jinou akci pořádanou studiem Moving World se stáváte jejím účastníkem. Zavazujete se dodržovat vnitřní směrnice související s ochranou zdraví, majetku a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řád celého studia Moving World (týká se kavárny, všech sálů, šaten, chodeb a dětského koutku), ve kterých akce (lekce, kurz, workshop ad. dále jen „akce“) probíhá. Především respektujete přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, používání vhodné obuvi pro danou akci, neznehodnocování nebo úmyslné ničení majetku studia apod. V případě porušení jakékoli části provozního řádu může být Vaše členství ukončeno. Provozní řád je veřejně dostupný na webových stránkách a na recepci studia. Přihlášením na akci studia Moving World potvrzujete účast na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Zdravotní stav

V případě, že trpíte jakýmkoli zdravotním problémem, omezením anebo jste těhotná, konzultujte účast na jakékoli akci studia s Vašim lékařem, zda je pro Vás tanec nebo cvičení vhodné. O takovéto situaci je nutné vždy předem informovat lektora probíhající lekce. U osob mladších 18ti let jsou za tento postup odpovědný jeho zákonný zástupce. Pokud trpí dospělý účastník anebo dítě jakoukoli infekční nebo nakažlivou nemocí, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli studia. Studio Moving World ani jeho lektoři nenesou žádnou odpovědnost za případné zdravotní újmy.

V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb, nebo by takovéto pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit Provozovateli či jejím zástupcům (lektorům) a ihned ukončit využívání Služeb.

Šatny, odložené věci

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou k dispozici šatní skřínky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Není‐li skřínka uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených Je nutností po skočení lekce skříňku vyklidit a nechat připravenou pro dalšího klienta. Šatní skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen V případě nutnosti můžeme využít práva skříňky po zavírací době otevřít a jejich obsah vyklidit. Zapečetěný obsah bude pak uložen a dostupný k vyzvednutí na recepci studia po dobu maximálně 30 dní.

Provozovatel Studia neodpovídá za peníze nebo další cennosti (zejména mobilní telefony, notebooky).

Moving World členská karta

Pro opakovanou účast (netýká se první jednorázové lekce) na akcích studia Moving World je nutná Vaše předchozí registrace - členství. Lze ji provést buďto online na adrese www.movingworld.cz anebo osobně při Vaši první návštěvě na recepci studia. Obdržíte svou vlastní členskou kartu, na které se Vám (po úhradě) bude připisovat zakoupená lekce, kurz, permanentka, kredit nebo bonusy, více v sekci „Cashback, slevy a bonusy“. Touto kartou se vždy budete přihlašovat na recepci před každou návštěvou a karta zároveň slouží k otevírání elektronicky ovládaných dveří do prostor šaten. Je tedy nutno kartu mít vždy s sebou. Členská karta je vázaná na Vaši registraci v databázi studia včetně Vaší fotografie a je tedy nepřenosná (platí pouze pro registrovanou osobu). V případě ztráty nebo odcizení karty Vám vystavíme duplikát za poplatek 150 Kč a původní kartu stornujeme.

Dárkové poukazy

Moving World nabízí dárkové poukazy na všechny akce studia v různých hodnotách – 300Kč / 500Kč / 1000Kč / 3000Kč, v hezkém balení s případným věnováním. Dárkové poukazy je možno uhradit hotově, bankovním převodem nebo platební kartou. Celá hodnota dárkového poukazu bude vložena do Kasičky, ze které buďto uhradíte vybranou lekci, kurz nebo workshop anebo Vám v Kasičce zůstane korunový kredit pro úhradu Vaší útraty v kavárně. Poukaz je přenosný. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Na akci studia je nutné se předem přihlásit. Poukaz je možno uplatnit pouze jednorázově a to v jeho plné výši v době platnosti poukazu a v této době jej odevzdat na recepci.

Permanentky

Studio Moving World nabízí, kromě jednorázového vstupu, také několik druhů permanentek. Pro zakoupení permanentky je nutné se předem přihlásit/registrovat na našich webových stránkách www.movingworld.cz a stanete se tak bezplatně členy Moving World Clubu. Zakoupení permanentky Vás automaticky neopravňuje přijít na jakoukoli Open Class lekci, ale je nutno si předem Vaše místo na Vámi zvolené lekci rezervovat. Lekce si můžete rezervovat po uhrazení permanentky.

Změnit nebo zrušit rezervaci lekce je nutno nejpozději 24 hodin před jejím zahájením. Poté nevyužitá lekce propadá a bude Vám odečtena z Vaší karty. Každá permanentka má předem danou dobu platnosti, kterou nelze jakkoli měnit nebo prodlužovat. Po skončení platnosti permanentky není možná již žádná kompenzace za nevyčerpané lekce. Každá permanentka má předem určený počet a typ lekcí, které lze na danou permanentku navštěvovat. Tato informace je u každé permanentky uvedena a doporučujeme si lekce prohlédnout před zakoupením permanentky. Permanentky jsou nepřenosné, avšak můžete z jedné permanentky uhradit více vstupů na lekci najednou (např. pro kamaráda-ku).

Permanentky se nevztahují na uzavřené kurzy, víkendové workshopy, taneční, letní tábory a na akce pořádané ve studiu Moving World třetí stranou.

Po využití všech lekcí, které zvolená permanentka poskytovala, čipovou kartu prosím nevyhazujte. Ponechejte si ji pro zakoupení další permanentky nebo kurzů. V případě, že akce studia Moving World po vyčerpání permanentky již nebudete navštěvovat, vraťte prosím Vaši kartu na recepci studia.

Otevřené karty

Studio Moving World nabízí, kromě jednorázového vstupu a permanentek, také několik druhů otevřených karet. Otevřená karta není limitovaná přesným počtem lekcí, na rozdíl od permanentky. Pro zakoupení otevřené karty je nutné se předem přihlásit/registrovat na našich webových stránkách www.movingworld.cz a stanete se tak bezplatně členy Moving World Clubu. Zakoupení otevřené karty Vás automaticky neopravňuje přijít na jakoukoli Open Class lekci nebo kurz, ale je nutno si předem Vaše místo na Vámi zvolené lekci/kurzu rezervovat. Lekce si můžete rezervovat po uhrazení otevřené karty.

Změnit nebo zrušit rezervaci lekce je nutno nejpozději 24 hodin před jejím zahájením. Poté nevyužitá lekce propadá a bude Vám odečtena z Vaší karty. Každá otevřená karta má limitovanou dobu platnosti, kterou nelze jakkoli měnit nebo prodlužovat. Po skončení platnosti otevřené karty není možná již žádná kompenzace. Tato informace je u každé otevřené karty uvedena a doporučujeme si lekce prohlédnout před zakoupením otevřené karty. Na otevřenou kartu můžete navštěvovat jak Open Class lekce tak i jednotlivé lekce v rámci uzavřených kurzů, avšak pouze v případě volného místa (kapacita kurzu nebude vyčerpána). Otevřená karta je nepřenosná, tedy platí pouze pro jednu určitou osobu, která je uvedena v databázi studia.

Otevřené karty se nevztahují na víkendové workshopy, taneční, letní tábory a na akce pořádané ve studiu Moving World třetí stranou.

Při výběru a rezervací lekcí dbejte prosím na časovou posloupnost lekcí, tedy aby se Vámi zvolené lekce časově nepřekrývaly. Není možné navštívit ve stejný čas více lekcí s tím, že každou lekci navštívíte jen částečně. Dochází pak k narušení průběhu lekce a ohrožení Vašeho zdraví, viz ustanovení "pozdní příchod." 

Po uplynutí doby platnosti otevřené karty, čipovou kartu prosím nevyhazujte. Ponechejte si ji pro zakoupení další otevřené karty, permanentky nebo kurzů. V případě, že akce studia Moving World po uplynutí doby platnosti otevřené karty již nebudete navštěvovat, vraťte prosím Vaši kartu na recepci studia.

Storno podmínky

Ruší-li účastník svou rezervaci na akci (Open Class, kurz, workshop atd.), pak má povinnost informovat studio Moving World o této skutečnosti písemně e-mailem na recepce‌‌M‌‌movingworld.cz  nebo telefonicky na čísle +420 607 895 002 minimálně 7 dní před zahájením akce. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení zprávy. Zajistí-li účastník za sebe náhradníka (jiného klienta), který za něho, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. V případě workshopů, speciálních a letních akcí je storno poplatkem nevratná záloha. V ostatních případech platí tyto podmínky:

 

Pravidelný kurz pro děti a dospělé

Přejete-li si vrátit zakoupený kurz 6 a více pracovních dní před zahájením (datum první lekce kurzu), nabízíme Vám kompenzaci v podobě:

a) Převedení uhrazené částky do Kasičky bez storno poplatku
b) Převedení 50 % z ceny na Vámi zaslaný bankovní účet. (V případě úhrady zakoupené permanentky nebo kreditní karty dárkovým poukazem, vrácení kurzovného na bankovní účet není možné. Kurzovné vám po domluvě vrátíme do Kasičky)

Přejete-li si vrátit zakoupený kurz 5 a méně pracovních dní před jeho zahájením, není možná žádná kompenzace.
Vrácení zakoupeného kurzu před jeho zahájením anebo v jeho průběhu je možno pouze z vážných zdravotních důvodů. Studio Moving World si vyhrazuje právo na zdravotního stavu u vlastního lékaře. V případě, že vracíte zakoupený kurz již v jeho průběhu, bude Vám vrácena pouze poměrná část ceny kurzu.

V případě zrušení účasti na kurzu po jeho skončení, nezískáváte nárok na žádnou kompenzaci.

Open Class lekce

Rušíte-li účast na Open Class lekci 24hodin a více před jejím konáním, nabízíme Vám kompenzaci v podobě:

a) Převedení 100 % kurzovného do Kasičky bez storno poplatku
b) Přehlášení na jinou otevřenou lekci bez storno poplatku 

Rušíte-li účast méně než 24 hodin předem, nezískáváte nárok na žádnou kompenzaci.

Ostatní akce (workshop, letní škola ad.)

Rušíte-li účast na některé z těchto ostatních akcí 6 a více pracovních dní před jejím konáním, nabízíme Vám kompenzaci v podobě:

a) Převedení kurzovného do Kasičky bez storno poplatku (Výjimkou jsou zahraniční workshopy, kde si účtujeme storno poplatek 20 % z uhrazené částky.)
b) Převedení 50 % z ceny akce na Vámi zaslaný bankovní účet. (V případě úhrady zakoupené akce dárkovým poukazem, vrácení kurzovného na bankovní účet není možné. Kurzovné vám po domluvě vrátíme do Kasičky)

Rušíte-li účast na některé z ostatních akcí 5 a méně pracovních dní před začátkem, nezískáváte nárok na žádnou kompenzaci.

Permanentky a otevřené karty

Přejete-li si vrátit zakoupenou permanentku nebo otevřenou kartu 6 a více pracovních dnů před začátkem její platnosti, nabízíme Vám kompenzaci v podobě:

a) Převedení uhrazené částky do Kasičky bez storno poplatku
b) Převedení 50 % z ceny na Vámi zaslaný bankovní účet. (V případě úhrady zakoupené permanentky nebo otevřené karty dárkovým poukazem, vrácení kurzovného na bankovní účet není možné. Kurzovné vám po domluvě vrátíme do Kasičky.)

Přejete-li si vrátit zakoupenou permanentku nebo otevřenou kartu 5 a méně pracovních dní před začátkem její platnosti, nezískáváte nárok na žádnou kompenzaci.

Storno podmínky akcí hrazených dárkovými poukazy

Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy, zbývající část kurzovného vracíme pouze do Kasičky (viz. storno podmínky)
Studio Moving World si vyhrazuje právo na dodatky nebo změny storno podmínek.
V případě vrácení kurzovného na bankovní účet bude převod proveden ve lhůtě 14 dnů.

Změna kurzu během semestru

V případě, že během semestru zjistíte, že Vám vybraný kurz nevyhovuje, máte možnost přestoupit do jiného kurzu, který není plně obsazen a má tedy volnou kapacitu. Případný finanční rozdíl kurzovného vyřešíme buďto vrácením přeplatku na Vaši členskou kartu anebo naopak rozdíl doplatíte.

Nástup v průběhu kurzu

Je možno nastoupit do již rozběhnutého, avšak neobsazeného kurzu. Doplatíte buďto adekvátní část anebo kurz uhradíte v jeho plné výši a zameškané lekce si nahradíte v jiném paralelním kurzu s obdobnou náplní, dle doporučení lektora.

Zrušení akce ze strany studia Moving World

Provozovatel si vyhrazuje právo, že v ojedinělých případech může dojít ke zrušení akce ze strany studia Moving World. Pokud nebude stanoven náhradní termín akce, bude Vám zbývající část kurzovného vrácena bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo po dohodě převedeme na jinou akci. Kurzovné Vám může být vráceno převodem na účet nebo po domluvě na členskou kartu. Toto ustanovení není platné při znemožnění a omezení provozu studia z důvodu vládních nařízení spojených se situací ohledně onemocnění COVID-19 anebo v případě zásahu vyšší moci.

Změna lektora, krátkodobá absence, suplování

V případech krátkodobých absencí lektorky/ lektora zajistí studio Moving World adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může studio Moving World konkrétní lekci /kurz  zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti budete informováni telefonicky nebo emailem. Zrušenou lekci si můžete nahradit návštěvou jiné lekce s volnou kapacitou. V případě dlouhodobé absence lektora zajistí studio Moving World adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může studio Moving World kurz zrušit. V takovém případě Vám bude zbývající část kurzovného vrácena (viz. Zrušení akce ze strany studia Moving World).

Pořizování fotografických a audiovizuálních záznamů

Z důvodu propagace lektora, lekce nebo studia si vyhrazujeme právo na možnost pořízení jakýchkoli fotografických a audiovizuálních materiálů. Přihlášením na akce studia Moving World souhlasíte s touto možností. 

Samotné pořizování jakýchkoli fotografických a audiovizuálních materiálů (lekcí, workshopů ad.), především autorské choreografie lektorů, není účastníkům akcí povoleno bez předchozího souhlasu lektor a ohlášení na recepci studia. Vyhrazujeme si právo v případě porušení tohoto pravidla okamžitě zrušit bez náhrady Vaši účast na lekci, kurzu, workshopu či jiné akci.

Kasička

Kasička je virtuální konto, které bezplatně získává každý klient registrací do Moving World Clubu na webových stránkách www.movingworld.cz

Po jednorázové úhradě, Vámi libovolně zvolené částky, získáváte od nás bonus v podobě procentuálního kreditu, v rozmezí 3% - 9% (z Vámi zvolené částky), pro zvýhodněný nákup lekcí studia, platbu v kavárně, dětském koutku nebo pro nákup dárkových poukazů a reklamních předmětů. Peníze vložené do Kasičky není možno vrátit zpět na účet nebo v hotovosti a mají časově neomezenou platnost.

Děti

Studio Moving World nabízí širový výběr dětských kurzů všech věkových kategorií a zaměření. Před a po skončení lekce, v prostorách studia Moving World, přebírají za děti zodpovědnost rodiče nebo jejich zákonný zástupce. Provozovatel nenese za dítě odpovědnost, pokud dítě opustí lekci nebo prostory studia bez předchozího oznámení lektorovi nebo pracovníkovi studia. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Děkujeme, že nevodíte malé děti jako doprovod na lekce a nerušíte tímto další klienty studia. V případě, že Vám dítě nemá kdo pohlídat, můžete je svěřit do péče našemu odbornému dozoru v dětském koutku. Více o dětském koutku a podmínkách v sekci „dětský koutek“.

Dětský koutek

Pro členy Moving World Clubu je nabízena služba hlídání Vašeho dítěte v dětském koutku s odborným dozorem. Během Vaší lekce nebo i před a po ní, se odborně postaráme o Vaše dítě. Minimální věk dítěte pro hlídání je 3 roky. Na stránkách www.movingworld.cz v sekci Dětský koutek, se dozvíte o tematických aktivitách, pohádkách, soutěžích nebo hrách, které v daný den v koutku připravujeme. Více o provozu, cenách a podmínkách hlídání dítěte najdete v  Pravidlech dětského koutku s odborným dozorem.

Cashback, slevy a bonusy

Registrací na našich webových stránkách www.movingworld.cz se automaticky stáváte bezplatně členem Moving World Clubu a získáváte i Kasičku, což je virtuální konto.

Po jednorázové úhradě Vámi libovolně zvolené částky získáváte od nás bonus. Po nabití kreditu budete zařazeni do určité bonusové kategorie. Díky tomu Vám poskytneme slevu na všechny lekce, kurzy, permanentky, otevřené karty, dárkové předměty a poukazy anebo platbu v kavárně. Peníze vložené do Kasičky není možno vrátit zpět na účet nebo v hotovosti a mají časově neomezenou platnost.

Více informací na home page v sekci Cashback.

Volné tréninky bez přítomnosti lektora

Volný trénink bez přítomnosti lektora probíhá v prostorách studia Moving World na vlastní nebezpečí a Moving World (Ing. Kateřina Hajičová) za žádných okolností nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku. Všichni účastníci volného tréninku bez přítomnosti lektora se řídí provozním řádem a pravidly studia Moving World (viz. "Další ustanovení" v Návštěvním řádu) a návodem na manipulaci s pomůckami v daném sále, který obdrží na recepci před vstupem do sálu určeného k volnému tréninku bez přítomnosti lektora.

Další ustanovení

  • Na akcích a v prostorách studia Moving World je zakázáno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům studia Moving World.
  • Studio Moving World může využít svého práva vyloučit bez náhrady z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy, dodržováním etických zásad a pravidel slušného chování.
  • Délka výukové lekce zahrnuje také přípravu a úklid pomůcek, příchod a odchod klientů z a do sálu (cca 5 minut).
  • Vyhrazujeme si právo na změnu sálu v rámci jedné budovy bez předchozího oznámení klientům.·         Psy ani jiná zvířata není možné brát s sebou do našich prostor.
  • V případě způsobení škody na majetku nebo zařízení provozovatele studia, je účastním povinen tuto vzniklou škodu plně uhradit. Za děti hradí škodu rodiče nebo jejich zákonný zástupce.
  • Pozdní příchod na lekci ruší ostatní klienty i průběh lekce. Může také vážně ohrozit vaše zdraví, především (ale nejen) v případě fitness a cardio lekcí a lekcí body and mind, kdy pozdním příchodem přicházíte o rozcvičení a rozehřátí Vašeho těla. Žádáme Vás o Vaši dochvilnost a včasný příchod na lekci. Vyhrazujeme si právo neumožnění Vašeho vstupu na lekci při pozdním příchodu delším než 5 min anebo nabídnutí Vašeho místa jinému/náhradnímu zájemci.  
  • Na lekcích mohou probíhat namátkové kontroly klientů: řádně přihlášený a hradící klient je vždy u nás na prvním místě. 
  • Při ztrátě Vaší členské karty a tudíž i znemožnění odemknutí Vaší šatní skříňky ihned informujte službu na recepci, která Vám skříňku otevře centrálním klíčem. Vystavení duplikátu Vaší členské karty je zpoplatněno částkou 150 Kč. 

 

Datum poslední aktualizace: 1.9.2020
Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

ico-file-pdf
Návštěvní řád studia MOVING WORLD ke stažení
Velikost: 4,23 MB