Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, fyzickou osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, provozovatelem Tanečního a pohybového studia MOVING WORLD (jako prodávajícím) a fyzickou osobou – členem Tanečního a pohybového studia MOVING WORLD (jako kupujícím).

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek: www.movingworld.cz jsou jednorázové vstupy, kurzy, permanentky a otevřené karty do Tanečního a pohybového studia MOVING WORLD (dále jen studio), jejichž popis a ceny jsou uvedeny v ceníku na stránkách www.movingworld.cz a na recepci studia.

1.3 Je zakázáno poskytování přeprodávání permanentek a otevřených karet třetím osobám a to i v rámci studia.

1.4. Obchodní vztahy s osobami (právnickými nebo fyzickými), které nejsou členy studia a mají zájem o zakoupení permanentky členovi studia se řídí vzájemnou rámcovou smlouvou, kterou není možné uzavřít prostřednictvím webových stránek: www.movingworld.cz.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se kupní smlouvy, a to na adrese www.movingworld.cz a dále s Všeobecnými podmínkami členství (VPČ), a Návštěvním řádem. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím těchto webových stránek.

2.2.Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

2.3.Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí.  

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce objednávky najdete všechny ceny služeb.

3.2 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.

3.3 Možnost platby je bezhotovostně (převodem z účtu), hotovostně nebo platební kartou osobně na recepci studia.

3.4 Nabízené produkty

- jednorázový vstup
- permanentka
- otevřená karta
- dárková poukázka

3.5  Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem další instrukce.

4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení může nakupující provést osobně na recepci fitness centra, případně doručením formuláře o odstoupení na adresu studia Jungmannova 15, Praha 1, případně mailem na adresu recepce‌‌M‌‌movingworld.cz

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Odpovědnost za obsah webu

Webová stránka obsahuje údaje aktualizované dle možností prodávajícího. Pokud má kupující pochybnosti, může si informace ověřit telefonicky na recepci studia případně mailem (viz. sekce Kontakty) Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit zasláním e-mailu na adresu prodávajícího.

6.4.  Prohlášení kupujícího.

Kupující (subjekt údajů) bere na vědomí, že Kupující (jako Správce), bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté v objednávce za účelem plnění smluvních a zákonných povinností, oprávněných zájmů správce, nabídky produktů a služeb správce a spolupracujících třetích osob či poptávky produktů a služeb pro správce. Poučení subjektu údajů a další  informace ve smyslu čl. 13 a 14  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou uvedeny na stránkách www.movingworld.cz  Jako subjekt údajů prohlašuje, že jsem byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.movingworld.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

ico-file-pdf
Všeobecné podmínky členství ke stažení
Velikost: 110,69 kB