Všeobecné podmínky členství

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto Všeobecných podmínek členství (dále jen „VPČ“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi provozovatelem tanečního studia Moving World Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, fyzickou osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku (dále jen Studio) a fyzickou osobou využívající Služby (jak jsou vymezeny níže) ve Studiu (dále jen „Člen“).
 2. Členství Člena ve Studiu je upraveno Dohodou o poskytování služeb a členství ve studiu uzavřenou mezi Provozovatelem a Členem (dále jen „Dohoda“) při osobní návštěvě Studie nebo elektronickou cestou v rámci registrace člena prostřednictvím formuláře na webových stránkách Studia.
 3. Službami poskytovanými Provozovatelem se všeobecně rozumí umožnění přístupu do prostor Studia a k jejich vybavení za účelem cvičení, pořádání různých typů lekcí a dalších sportovních aktivit, a to (v relevantních případech) s vedením instruktora, poskytování relaxačních služeb (v relevantních případech) a případně poskytování dalších placených služeb, např. osobního tréninku, občerstvení apod. (dále jen „Služby“). Nejedná se o úplný výčet všech Služeb; jejich úplný seznam plně podléhá uvážení Provozovatele. Provozovatele je oprávněn seznam Služeb jednostranně průběžně upravovat. Dojde‐li k přerušení v poskytování určité Služby na dobu, která v úhrnu nepřesáhne 30 dní v kalendářním roce, a není-li v tomto či jiném předpise uvedeno jinak, nemá Člen nárok na kompenzaci. Služby také podléhají aktuální dostupnosti a kapacitě.

ČLÁNEK II – ČLENSTVÍ

 1. Členství je vždy individuální. V případě, že úhradu na základě dohody s Provozovatelem provádí jiná osoba než Člen, vztahují se práva a povinnosti vyplývající z této Dohody na Člena a přiměřeně (tj. zejména co se týká finančních závazků) i na tuto třetí osobu.
 2. Členství a členská práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na Člena, nejsou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele přenosná na třetí osoby a nepřechází na právní nástupce Člena. Žádost o přenos Členství je třeba podat prostřednictvím formuláře (k dispozici na internetových stránkách Společnosti nebo na recepci Studia) buď online, nebo na recepci Studia.
 3. Ke vzniku Členství osoby mladší 18 let je nutné, aby Dohodu spolupodepsal zákonný zástupce této osoby, který zodpovídá za plnění všech povinností neplnoletým Členem.
 4. Strany mohou Členství ukončit vzájemnou dohodou.
 5. Od Dohody uzavřené online má Člen právo odstoupit prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení do 14 dní ode dne uzavření Dohody. Formulář pro oznámení o odstoupení od Dohody je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele a na recepcích studia. Provozovatel v takovém případě Členovi vrátí všechny platby, které jí na základě Dohody uhradil. Pokud Člen využil Služby před doručením oznámení o odstoupení Společnosti, bude mu vrácena pouze poměrná část Členského poplatku.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit Dohodu s okamžitou účinností, pokud Člen opakovaně nebo podstatným způsobem poruší Dohodu, tyto VPČ nebo Návštěvní řád či Provozní řád Studia či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců Provozovatele zodpovědných za chod Studia a bezpečnost v něm. Ukončí‐li Provozovatel Dohodu podle tohoto bodu, má právo ponechat si již zaplacené úhrady jako smluvní pokutu za porušení Dohody i v případě, že se vztahují k období po ukončení Dohody. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody v plné výši. Členství je možno obnovit, resp. novou Dohodu je možno uzavřít, pouze pokud Člen uhradil všechny (i předchozí) dlužné částky a platební povinnosti, tj. nemá vůči Provozovateli žádné neuhrazené závazky.
 7. Členství je možné ukončit rovněž na základě písemné žádosti Člena. Takové skončení Členství nemá vliv na zaplacené lekce a jiné produkty poskytované Členovi Provozovatelem.

ČLÁNEK III. – ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

 1. Provozovatel odpovídá za újmu na majetku či na zdraví Členů (pro účely tohoto článku jsou za Členy považováni i oprávnění uživatelé Služeb, kteří nejsou Členy) v případě, že vznikla přímým a jednoznačným zaviněným (ať úmyslným nebo v důsledku hrubé nedbalosti) porušením povinností Provozovatele nebo jeho zaměstnanců.
 2. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobí Provozovateli či jeho subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících z Dohody, těchto VPČ, Provozního či Návštěvního řádu Studia.
 3. Před využitím Služeb je Člen povinen podrobně se seznámit s Návštěvním řádem a Provozním řádem, který je ve Studiu k dispozici. Člen je povinen se při využívání Služeb řídit Návštěvním řádem, a Provozním řádem a pokyny Provozovatele a jeho zaměstnanců či jiných osob poskytujících Členům Služby jménem Provozovatele (včetně instruktorů a trenérů).
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení takového postupu či pokynů Provozovatele, jeho zaměstnanců, instruktorů nebo trenérů. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, pod vlivem alkoholu či návykových látek, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice.
 5. V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb, nebo by takovéto pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit Provozovateli či jeho zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání Služeb.

ČLÁNEK IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Člen je povinen oznámit Provozovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených v Dohodě bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
 2. Provozovatel bude Členovi zasílat veškeré písemnosti doporučeně na adresu uvedenou v Dohodě nebo jím poslední udanou adresu či elektronicky na e‐mailovou adresu uvedenou v Dohodě nebo na poslední udanou e‐mailovou adresu. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučeně byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde ji Člen může převzít (tj. včetně uložení na příslušné poštovní pobočce Člena), a že e‐mail byl doručen okamžikem jeho doručení na e‐mailovou adresu Člena.
 3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Člena, které jsou uvedeny v Dohodě nebo jí je Člen sdělil pro účely uzavření a plnění Dohody, aby mohl plnit své právní povinnosti nebo aby se souhlasem Člena zasílal obchodní sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil Člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Vnitřní směrnicí pro ochranu osobních údajů  Provozovatele, ve které je uvedeno, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji Člena, jaké informace o Členovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Informace o zpracování osobních údajů, poučení subjektů osobních údajů obsahuje výčet veškerých práv Člena v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Provozovatel prohlašuje, že i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů, a iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s ohrožením práv a svobod fyzických osob bude informovat dozorový orgán, případně subjekty údajů.
 4. Provozovatel je oprávněn kdykoli přechodně či trvale změnit rozsah Služeb poskytovaných Studiem či adresu Studia, aniž by tím byly dotčeny ostatní podmínky již existujících Členství.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit Návštěvní řád Studia, Provozní řád studia, Obchodní podmínky nebo ceník Služeb. Změny ceníku nevztahují na Služby uhrazené v době změny. Změny Návštěvního řádu jsou vůči Členovi účinné dnem zveřejnění v prostorách Studia.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit tyto VPČ. V takovém případě je povinností Provozovatele zveřejnit oznámení o změnách VPČ (včetně navrhovaného nového znění) na svých internetových stránkách a na recepci Studia alespoň 30 dní před plánovaným dnem účinnosti změny. V případě, že Člen se změnou VPČ nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli před plánovaným dnem účinnosti změny a vypovědět Dohodu. Člen je oprávněn svůj nesouhlas Provozovateli oznámit a Dohodu vypovědět ke dni plánované účinnosti změny. Pokud Člen se změnou VPČ souhlasí nebo na oznámení o novém znění VPČ nereaguje, má se za to, že s návrhem implicitně souhlasí. Bude‐li dán výslovný nebo implicitní souhlas, jsou změny VPČ účinné od prvního dne měsíce následujícího po tomto souhlasu.
 7. Aktuální znění VPČ je vždy k dispozici na internetových stránkách Studia, v prostorách Studia a na vyžádání v sídle Provozovatele.
 8. Jakákoli případná neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VPČ nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 9. Ve věcech výslovně neupravených těmito VPČ se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764–1766, § 1793–1795, § 1971, § 1977–1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593.
 10. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Dohody je Česká obchodní inspekce.
 11. Tyto VPČ jsou platné a účinné ke dni 1.11.2019
ico-file-pdf
Všeobecné podmínky členství ke stažení
Velikost: 129,37 kB